Informace pro pacienty

Nádorová radioterapie

Hlavními metodami léčby nádorů jsou chirurgická léčba, léčba zářením (radioterapie) a systémová léčba (podávání protinádorových léků). Radioterapie je používána k léčbě nádorového onemocnění nebo ulehčení potíží, které jsou onemocněním způsobené. V některých případech se používá preventivně ke snížení rizika návratu onemocnění, například po chirurgické léčbě. Radioterapie může být použita samostatně nebo v kombinaci s chemoterapií, před chirurgickým zákrokem nebo po něm.

Základním principem radioterapie je aplikace dostatečně vysoké dávky do nádorového ložiska s maximálním šetřením okolní zdravé tkáně a orgánů. Z tohoto důvodu je nutné léčbu pečlivě naplánovat a dodržovat pokyny obsluhy!

Pracoviště Radioterapie Holešov je vybaveno moderní ozařovací technikou. Poskytuje ambulantní léčebnou péči v oboru radioterapie onkologickým pacientům, kteří byli komplexně vyšetřeni odesílajícím pracovištěm, byla u nich stanovena diagnóza a stadium nádorového onemocnění a je u nich indikována radioterapie jako součást komplexní onkologické léčby.

Na vyšetření se telefonicky objednáte (pokud Vás neobjednal odesílající lékař). Obvyklá čekací doba mezi objednáním a prvním ozářením se na našem pracovišti pohybuje zpravidla do 14 dnů.

Při vstupním vyšetření budete seznámeni s průběhem léčby, možnými nežádoucími účinky a rovněž s péčí o ozařovanou oblast. Bude pro Vás vybrána nejvhodnější ozařovací poloha a také fixační pomůcky. Následně budete dle pokynů personálu odesláni k provedení plánovacího CT, které je důležité pro naplánování radioterapie a zakreslení referenčních značek na kůži, ty budete mít po celou dobu léčby. Mezi tímto CT vyšetřením a prvním ozářením následuje doba několika dnů na počítačové zpracování dat a přípravu ozářovacího plánu.

Před prvním ozářením bude provedena kontrola nastavení ozařovaného objemu podle vytvořeného ozařovacího plánu a poté budete ozářeni na lineárním urychlovači. Ležíte na ozařovacím stole ve stanovené poloze, jakýkoliv pohyb kromě dýchání je nežádoucí. Dveře místnosti zůstávají během ozařování zavřeny, ale personál Vás vidí i slyší pomocí kamer a mikrofonu. Kolem Vás se otáčí rameno ozařovače.

Ozařování probíhá každý pracovní den. Celkový počet návštěv Vám sdělí lékař, liší se v závislosti na typu diagnózy.

Ozařování nebolí, paprsky záření jsou neviditelné a nevyvolávají žádné nepříjemné pocity při vlastním ozařování. Po ozáření nejste radioaktivní!

K vyšetření si s sebou přineste: kartičku zdravotní pojišťovny, žádanku od odesílajícího lékaře a další dokumentaci (lékařské zprávy, záznam z CT nebo z magnetické rezonance...). Nezapomeňte naslouchátka, brýle a případně další osobní pomůcky, které používáte!

Nenádorová radioterapie

Léčba ionizujícím zářením (radioterapie) nenádorových onemocnění má za cíl především omezit zánětlivé procesy v těle a zmírnit bolest u zánětlivých a degenerativních kloubních procesů. Nejčastěji jde o bolesti patní ostruhy, bolesti při pokročilých artrózách kloubů (např. ramena, kolena,kyčle) nebo zánětech kloubů (např. tenisový loket).
Léčba je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

Léčbu zářením doporučuje ošetřující lékař (praktický, ortoped, rehabilitace), radiační onkolog na našem pracovišti jeho indikaci schválí a stanoví léčebný postup.

Žádaného efektu se snažíme docílit s nejnižší možnou dávkou a obvykle neaplikujeme více než 3 série ozáření do stejné oblasti za život. Proto je třeba, pokud jste již byli dříve ozařováni mimo naše pracoviště, oznámit tuto skutečnost ošetřujícímu lékaři ještě před zahájením léčby.

Na vyšetření se telefonicky objednáte, zpravidla je Vám nabídnut termín do 1 týdne od zavolání. Po vstupním vyšetření je třeba připravit ozařovací plán, který vyžaduje čas, ale obvykle je první ozáření provedeno ještě tentýž den. Na další ozáření budete pozváni obden, zpravidla celkem 6x . Ozařování nebolí, po jeho aplikaci nejste radioaktivní!

Léčba je většinou pacientů snášena bez komplikací. Efekt ozáření ale nastupuje se zpožděním, někdy i za 2-3 měsíce po ukončeném ozáření, protože účinek záření na tkáně je komplexní a postupně se rozvíjející.

K vyšetření si s sebou přineste: kartičku zdravotní pojišťovny a žádanku od odesílajícího lékaře.

Důležité informace:

  • ozařování může být zahájeno až 3 měsíce po předchozí aplikaci kortikoidů (obstřiky) do ozařované oblasti (pata, rameno, loket, ...)
  • nenádorové pacienty mladší než 40 let neozařujeme.